• slidebg1
  โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  Smart Farming Innovation
  เป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  มุ่งเน้นให้ เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Circular Economy
  Sign In
  Image 1
 • slidebg1
  โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  Smart Farming Innovation
  เป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  มุ่งเน้นให้ เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Circular Economy
  Sign In

ก.เกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายในการประชุมซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายในการประชุมซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในระดับผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ทั่วประเทศ ประมาณ 1,400 คน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ