• slidebg1
  โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  Smart Farming Innovation
  เป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  มุ่งเน้นให้ เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Circular Economy
  Sign In
  Image 1
 • slidebg1
  โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  Smart Farming Innovation
  เป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  มุ่งเน้นให้ เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Circular Economy
  Sign In

ลงพื้นที่ ครังที่ 2 (6 - 8 ตุลาคม 2560) โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation)

เมื่อวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2560 โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation) ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน 3 แผนงาน 1) โครงการเกษตรแม่นยำสูงแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ 2)โครงการระบบจัดการอัจฉริยะสำหรับโค และ 3)โครงการแปลงผลิตกล้าคุณภาพอัจฉริยะ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ http://t-cern.org/ ในส่วนของโครงการระบบจัดการอัจฉริยะสำหรับโค ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการหญ้าเนเปียร์ และโคเชิงระบบ ได้มีกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลโค ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าดอนไฮ และวิสาหกิจชุมชนสนามชัย พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ และทดลองนำข้อมูลเข้าระบบ โดยได้นำข้อมูลของนายสมชาย อุทกโยธะ วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านป่าเม้าเหนือ เป็นข้อมูลทดลองในการนำเข้าระบบ ส่วนข้อมูลอื่นๆ กำลังนำเข้าระบบตามมา เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลโคต่อไป