• slidebg1
  โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  Smart Farming Innovation
  เป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  มุ่งเน้นให้ เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Circular Economy
  Sign In
  Image 1
 • slidebg1
  โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  Smart Farming Innovation
  เป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  มุ่งเน้นให้ เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Circular Economy
  Sign In

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 (13 - 15 ตุลาคม 2560) เกษตรแม่นยำสูง ภายใต้ โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation)

เกษตรแม่นยำสูง เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้ว ณ บ้านเหล่าดอนไฮ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซล พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ และติดตั้งระบบสูบน้ำบ่อบาดาล ได้ทดลองเปิดระบบการทำงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ระบบใช้งานได้ดี ประสบความสำเร็จไปอีกขึ้นหนึ่งของผู้จัดการโครงการ ศาตราจาย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง งานต่อไปคือเซนเซอร์ ความชื้นของดิน วงจร Electronics โปรดติดตามความสำเร็จขั้นต่อไปเร็วนี้